Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Mystic Trade s.r.o., se sídlem Varšavská 715/36, 102 00 - Praha 2, IČO: 19181337, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, („Společnost“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnost prioritou.

Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá v poskytování služeb v prodeji služeb a výrobků. Poskytování uvedených služeb probíhá zejména prostřednictvím webového portálu www.ems-max.com („Webový portál“).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Společností během Vašeho používání Webového portálu, (ii) zpracování osobních údajů ze strany Společnosti sdělených Vámi v průběhu telefonního hovoru se zástupcem Společnosti, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Společnosti během plnění smluv se zákazníky (uživateli Webového portálu) a dodavateli, (v) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společnosti a na (vi) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti.

Poskytnutí osobních údajů Finančním institucím je zcela dobrovolné. V této věci bychom Vás rádi informovali, že ochrana osobních údajů je pro Finanční instituce i nás velmi důležitá a při jejich zpracování se vždy řídíme právními předpisy České republiky.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnosti jsou oprávněny zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

IČO, DIČ

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce

Další doplňující informace o jednotlivých produktech poptávaných ze strany zákazníka

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Další údaje o zákazníkovi získané jinak než od zákazníka (např. IP adresa a verze prohlížeče)

Ochrana oprávněného zájmu správce

 

Osobní údaje jsou Společností zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb a produktů.

Společnost je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webový portál.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů dodavatelů Společnosti, a to prostřednictvím e-mailu i telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společnosti anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společností, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Seznam příjemců osobních údajů Společnosti je dostupný na vyžádání. Často budou příjemci osobních údajů dodavatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť, marketingové agentury, advokáti, dodavatelé dalších služeb, obchodní zástupci, poskytovatelé tiskových a poštovních služeb, případně kurýři.  

Společnost jev zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků dodavatelů Společnosti a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společností, popř. jiné údaje, které Společnost obdrží od dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Společnost za účelem plnění smluv s dodavateli. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnosti ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním

Ochrana oprávněných zájmů správců

maximálně po dobu dalších 15 let od uplynutí archivační doby, zejména s ohledem na zákonné promlčecí lhůty pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudních nebo správních řízeních

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

  • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Společnost zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) je zpracování protiprávní, nebo (v) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
  • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Společnosti požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
  • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Společnost Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Společnost Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
  • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali. Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Společnosti, e-mailem na info@ems-max.com . Společnosti si vyhrazují právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o výkon předmětných práv.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 23.04.2023.